Tuần sinh hoạt công dân HS-SV năm 2016

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

CÂU HỎI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

Câu 1: Bộ Luật lao động có bao nhiêu điều quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động? Hãy nêu nội dung của các điều luật đó? Quyền lợi của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Câu 2: Những việc cán bộ, công chức không được làm? Việc xét nâng ngạch công chức được quy định như thế nào? Đào tạo – Bồi dưỡng được quy định như thế nào trong pháp lệnh cán bộ, công chức?

Câu 3: Quyền và nghĩa vụ của viên chức có điểm gì mới so với công chức? Gồm những quyền và nghĩa vụ gì?

Yêu cầu: Học sinh các lớp Trung cấp dược sỹ (DS2K1), Y sỹ đa khoa (YS2K1), Kế toán doanh nghiệp (KT2K8) làm bài thu hoạch trên giấy A4 (Viết tay - Ghi rõ họ tên học sinh, MSSV, Lớp)

Lớp trưởng thu bài thu hoạch, tổng hợp và nộp về phòng Đào tạo (thầy Hòa) vào ngày 10/07/2016

Các học sinh không hoàn thành Tuần lễ sinh hoạt công dân HSSV sẽ không đủ tiêu chuẩn cấp bằng tốt nghiệp.

Click vào đây để tải tài liệu tham khảo