Kết quả học tập

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

1. Lớp Y sỹ đa khoa (YS2K1): Click vào link để tải kết quả thi tốt nghiệp

2. Lớp Dược sỹ (DS2K1): Click vào link để tải kết quả thi tốt nghiệp

3. Lớp Kế toán (KT2K8): Click vào link để tải kết quả thi tốt nghiệp

DANH SÁCH KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

1. Lớp Y sỹ đa khoa (YS2K1): Click vào link để tải kết quả thi tốt nghiệp

2. Lớp Kế toán (KT2K8): Click vào link để tải kết quả thi tốt nghiệp