Ban Giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG

Ban Giám hiệu

ThS. Bùi Văn Lương

Điện thoại: 091 366 7642

Email: builuongktktqv@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ban Giám hiệu

ThS. Võ Trung Tín

Điện thoại: 0124 481 7555

Email: hopelandvietnam@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ban Giám hiệu

TS. Nguyễn Phúc Thọ

Điện thoại: 0977 171 904

Email: phucthotaichinh@gmai.com