Lịch học và lịch thi

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

I. LỊCH HỌC:

CÁC LỚP TRUNG CẤP

LỊCH HỌC HẰNG TUẦN

YS2K6.1, DS2K5.1, KT2K12.1, KT2K13.1, TT3K2.1

Click vào tải TKB: Từ ngày 19/08 đến ngày 25/08/2019

CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC HÀNG TUẦN

I. CĐ DƯỢC K2, CĐ DƯỢC K3, CĐ DƯỢC K4, CĐ KT - PHCN K1.

II. ĐH Y TẾ CC, ĐH SƯ PHẠM HUẾ (GDTHK2, GDMNK2, SP LỊCH SỬ K2, GDTHK3, SP ĐỊA LÝ K3, GDTHK4.A, GDTHK4.B, GDMNK4.A, GDMNK4.B, SP TOÁN K4, SP SINH HỌC K4, SP ĐỊA LÝ K4, SP VẬT LÝ K4).

Click vào tải TKB: Từ ngày 19/08 đến ngày 25/08/2019

II. LỊCH THI:

Các lớp Trung cấp: YS2K6.1, DS2K5.1, KT2K12.1, TT3K2.1

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

I. Click vào tải lịch thi KTHP lần 1 lớp DS2K5.1 và KT2K12.1 ngày 25/05 đến ngày 26/05/2019

1. LỚP LIÊN THÔNG ĐH SƯ PHẠM (GD TIỂU HỌC, GD MẦM NON, SP LỊCH SỬ, SP ĐỊA LÝ, SP TOÁN, SP VẬT LÝ, SP SINH HỌC)

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 16/08- 18/08/2019
2. LỚP CĐ DƯỢC K3, CĐ DƯỢC K4, CĐ KT - PHCN.K1

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 22/06- 23/06/2019

3. LỚP ĐẠI HỌC YTCC

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Click vào tải Lịch thi: Ngày 22/06- 23/06/2019