Các phòng chức năng

I. PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CTHSSV

TP ĐÀO TẠO VÀ CTHSSV

Nguyễn Văn Bốn

Điện thoại: 097 674 55 39

Email: anhquyen1990@yahoo.com

GIÁO VỤ QUẢN LÝ KHỐI LIÊN KẾT

Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: 0979 36 36 13

Email: hangnguyen1989@gmail.com

GIÁO VỤ QUẢN LÝ KHỐI TRUNG CẤP

Nguyễn Thị Thùy An

Điện thoại: 0979 991 629

Email: thuyannguyen163@gmail.com

II. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TP TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Các phòng chức năng

Đinh Thị Len

Điện thoại: 0918 896 128

Email: lendt1004@gmail.com

KẾ TOÁN

Bùi Bích Hậu

Điện thoại: 0165 224 2718

Email: haubuibich@gmail.com